English
 


Lượt truy cập
01507688
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Công ty cổ phần xi măng Sài sơn công bố các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với các thông tin dự kiến như sau:

Thời gian: 9 giờ ngày 22/04/2015

Địa điểm: văn phòng công ty xã Sài sơn huyện Quốc oai thành phố Hà nội

Các tài liệu các cổ đông xem dưới đây:

1. Giấy mời tham dự đại hội

2. Chương trình Đại hội

3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

4. Quy chế tổ chức Đại hội

5. Báo cáo của HĐQT công ty


6. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty

7. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán

8. Tờ trình phê duyệt kết quả sản xuất 2014 và kế hoạch 2015

9. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận

10. Tờ trình phê duyệt thay đổi điều lệ

Các tin khác
Print In trang này Send your friend Gửi cho bạn bè


Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

Email:
saison@ximangsaison.com

friendlink: cheap uggs