English
 


Lượt truy cập
01360920
     

Bạn cần nhập đầy đủ thông tin!

Họ tên  
E-mail  
Địa chỉ
Điện thoại
Tiêu đề
Nội dung
 

 

     

Tin nóng

 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 (20/10/2017)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2016 (19/01/2017)
 • Báo cáo quản trị 2016 và danh sách cổ đông lớn (02/02/2017)
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 (30/03/2017)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 (30/03/2017)
 • DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (11/04/2017)
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LUI THỜI GIAN ĐHĐCĐ 2017 (14/04/2017)
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (24/05/2017)
 • THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (20/06/2017)
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (01/07/2017)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017 (20/07/2017)
 • THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT (09/10/2017)
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 (28/05/2016)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2017 (19/04/2017)
 • Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. (29/03/2016)
 • Các thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Sài Sơn xin từ nhiệm (25/12/2016)
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (12/12/2015)
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (02/02/2016)
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016 (02/02/2016)
 • Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường 2016 (26/02/2016)

  Tiêu điểm

  SCIC THOÁI HẾT VỐN TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN (18/09/2017)
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (23/04/2015)
  THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN (27/05/2015)
  THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN SCJ - LẦN 2 NĂM 2017 (28/07/2017)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2017 (15/08/2017)
  TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (07/04/2015)
  Giải trình và phương án đưa SCJ khỏi diện kiểm soát (24/04/2017)
  THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN SCJ - LẦN 1 NĂM 2017 (06/06/2017)
  CÔNG BỐ THÔNG ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN (01/07/2017)
  KẾT LUẬN THANH TRA 2017 (01/07/2017)
  BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN 2017 (25/07/2017)
  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (06/04/2015)
  BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II NĂM 2011 (25/07/2011)
  BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 (30/01/2015)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIÊM TOÁN VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN (23/03/2015)
  ĐIỀU CHUYỂN GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY XI MĂNG NAM SƠN VÀ LỰA CHỌN NGÀY TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT (31/07/2015)
  Nghị quyết Hội đồng quản trị (25/12/2015)
  ÔNG PHÙNG MINH TUÂN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (13/01/2016)
  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (15/04/2016)
  Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 (19/04/2016)
  Thăm dò dư luận
  Khi làm nhà bạn có chọn xi măng không?
  Không
  Không biết


  Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
  Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

  Email:
  saison@ximangsaison.com

  friendlink: cheap uggs